15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

Regulaminy

  • Cztery Pory Roku
  • Najlepszy kierowca
  • Najaktywniejszy uczestnik
  • Uczestnicy-Organizatorom
REGULAMIN IMPREZ CYKLU "CZTERY PORY ROKU"

Organizatorem turystyczno-nawigacyjnych imprez z cyklu "CZTERY PORY ROKU" jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Cykl imprez rozgrywany jest o główną nagrodę prezesa firmy PROCAR s.c.

Cel imprezy
Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.

Uczestnictwo
Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot), która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności (zgodnie z komunikatem organizatora/regulaminem uzupełniającym).
Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie od OC i NNW.

Klasyfikacja w rundach
W poszczególnych rundach cyklu zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość pkt. karnych. W przypadku równej ilości pkt. decyduje lepszy wynik załogi - kolejno za: PKP-y, PKC, SZ. Punkty w klasyfikacji generalnej przypisane są oddzielnie kierowcy i pilotowi, którzy niezależnie mogą walczyć o nagrodę główną.

Do klasyfikacji generalnej cyklu uczestnicy imprezy /osobno kierowca i pilot/ otrzymują:
• za I miejsce 100 pkt.
• za II miejsce 97 pkt.
• za III miejsce 95 pkt.
• za IV miejsce 93 pkt.
• za następne miejsca kolejno o 1 pkt. mniej.

Program i punktację poszczególnych rund określa aktualny regulamin Mistrzostw Okręgu Warszawskiego i regulamin imprezy. Zasady i punktację prób sprawności określa regulamin prób sprawności cyklu Cztery Pory Roku.

Klasyfikacja generalna
Uczestnik może startować we wszystkich eliminacjach cyklu. Miejsca zajęte w poszczególnych rundach przeliczane są na punkty pucharowe. Do klasyfikacji generalnej zalicza się trzy najlepsze wyniki uzyskane w cyklu Cztery Pory roku.
W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu decyduje kolejno: udział w większej liczbie eliminacji w danym cyklu, większa liczba lepszych miejsc w eliminacjach, większa liczba lepszych miejsc w próbach Sz.

Nagrody
Zwycięzcy rund cyklu otrzymują puchary (kierowca i pilot) za pierwsze trzy miejsca. Zwycięzca cyklu imprez w danym roku otrzymuje puchar i nagrodę prezesa PROCAR s.c.

Jury
W skład jury każdej imprezy cyklu wchodzi przedstawiciel PROCAR s.c. i dwóch przedstawicieli Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają protestom.

W klasyfikacji generalnej cyklu Cztery Pory Roku nie uczestniczą zdobywcy pucharów poprzednich edycji.

Puchar Zdobywców Pucharu
Zdobywcy pucharów cyklu Cztery Pory Roku poprzednich edycji, uczestniczący w imprezach walczą o Puchar Zdobywców Pucharu i w klasyfikacji generalnej stanowią oddzielną kategorię. Puchar zostanie przyznany najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi, uprawnionemu do jego zdobycia. Zwycięzca cyklu imprez Cztery Pory Roku w klasyfikacji Pucharu Zdobywców Pucharu otrzymuje puchar przechodni.

Warszawa, 07.02.2013
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski


Regulamin konkursu NAJLEPSZY KIEROWCA w cyklu CZTERY PORY ROKU

Organizatorem konkursu NAJLEPSZY KIEROWCA o Puchar KSPiT AP w cyklu CZTERY PORY ROKU jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Konkurs rozgrywany jest podczas eliminacji cyklu imprez turystyczno-nawigacyjnych CZTERY PORY ROKU.

1. Cel imprezy.
Celem konkursu jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz sportowa rywalizacja w jeździe samochodem.

2. Uczestnictwo.
Uczestnikami konkursu są kierowcy, którzy wezmą udział w co najmniej jednej próbie sprawności kierowania pojazdem rozgrywanej podczas eliminacji cyklu CZTERY PORY ROKU. Załogi oraz inni uczestnicy imprezy obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika próby, sędziów oraz służby porządkowej. Kierowcy są podporządkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruch flagi może być zastąpiony przez inny odpowiedni sygnał.
Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca obowiązany jest posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie od OC i NNW.

Start do próby sprawności odbywa się z kołami przedniej osi na linii startu. Czas przejazdu liczony jest od momentu dania sygnału do startu przez sędziego aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. Za prawidłowe zatrzymanie pojazdu uważa się zatrzymanie z linią „mety stop” między osiami. Zabrania się cofania pojazdu na mecie próby, pod rygorem wykluczenia z imprezy. FALSTART - jest to zarówno „start lotny" jak i wystartowanie przed sygnałem startera.

3. Klasyfikacja.
Nie przewiduje się podziału samochodów na klasy.
O zwycięstwie w próbie SZ decyduje najmniejsza liczba punktów karnych.
Jeśli to nie wyłoni zwycięzcy, wyniki zaliczone będą ex equo.

Pomiar czasu na próbach dokonywany jest z dokładnością do 0,01 sekundy.
• za każde ukończone 0,01 sek. kierowca otrzyma 0, 01 punktu.
• za przewrócenie lub przesunięcie słupka poza jego obrys - 5 pkt.
• za niewystartowanie do próby, błędne przejechanie próby, nieprawidłowe pokonanie próby „TARYFA”-150 pkt.
• za popełnienie FALSTARTU - 5 pkt.
• przekroczenie linii „mety stop” – 5 pkt.
• za każdą próbę, do której zawodnik nie wystartował zostanie naliczona TARYFA.

Kierowca, który uzyskał najlepszy wynik otrzymuje 0 pkt.
Pozostali, liczbę punktów odpowiadającą różnicy między uzyskanym wynikiem a najlepszym wynikiem, pomnożoną przez współczynnik = 2, jednak nie więcej niż 200 pkt.

Do klasyfikacji generalnej konkursu kierowcy otrzymują, za każdą z prób:
• za I miejsce 100 pkt.
• za II miejsce 97 pkt.
• za III miejsce 95 pkt.
• za IV miejsce 93 pkt.
• za następne miejsca kolejno o 1 pkt. mniej.
O zwycięstwie decyduje suma punktów wszystkich prób SZ z cyklu w danym roku.

4. Nagrody.
Puchar zostanie przyznany najwyżej sklasyfikowanemu w klasyfikacji generalnej uczestnikowi konkursu.

Warszawa 30.03.2016
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski


REGULAMIN KONKURSU o PUCHAR PRZECHODNI KOMISJI SPORTÓW POPULARNYCH
i TURYSTYKI AUTOMOBILKLUBU POLSKI “NAJAKTYWNIEJSZY UCZESTNIK”

Organizatorem konkursu NAJAKTYWNIEJSZY UCZESTNIK jest Komisja Sportów Popularnych
i Turystyki Automobilklubu Polski. Konkurs trwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Cel imprezy.
Celem konkursu jest aktywowanie działania uczestników, poprzez ich uczestnictwo
w imprezach, szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.
2. Uczestnictwo.
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy czynni członkowie Automobilklubu Polski.
Klasyfikacją będą objęci uczestnicy którzy wezmą udział w co najmniej trzech imprezach
z wymienionych poniżej:
- zorganizowanych przez KSPiT Automobilklubu Polski,
- ujętych w kalendarzu ZO PZM Warszawa jako rundy Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Warszawskiego (TMMOW) lub Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM (NSMPOW) /dotyczy reprezentantów AP/,
- ujętych w kalendarzu ZG PZM jako imprezy rundy Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski(TNMP), Turystycznego Pucharu Polski (TPP), Nawigacyjnego Pucharu Polski (NPP) lub Pucharu Europy Centralnej (CEC) /dotyczy reprezentantów AP/.
3. Klasyfikacja.
Uczestnicy konkursu zdobywają punkty za uczestnictwo wg poniższego wykazu:
- za funkcję Dyrektora imprezy KSPiT AP /nie dot. członków Rady KSPiT / - 30 pkt.
- za udział w organizacji imprezy KSPiT AP /nie dot. członków Rady KSPiT / - 15 pkt.
- za udział w imprezie zorganizowanej przez KSPiT Automobilklubu Polski - 5 pkt.
- za udział w imprezie TMMOW lub NSMOW - 10 pkt.
- za udział w imprezie TMMP, NSMP lub CEC - 15 pkt.
- za udział w imprezie TPP - 12 pkt.
- za udział w imprezie NPP - 12 pkt.
- za zajęcie od pierwszego do dwudziestego miejsca, odpowiednio - od 20 do 1 pkt.
- za udział w imprezie AP, w której nie prowadzi się klasyfikacji - 20 pkt.
O kolejności w klasyfikacji decyduje większa liczba uzyskanych punktów. W przypadku
jednakowej liczby punktów o kolejności pierwszych pięciu miejsc decyduje udział w
większej liczbie imprez, a następnie większa liczba lepszych miejsc w imprezach.
4. Nagrody.
Puchar zostanie przyznany najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi konkursu.
Uczestnik, który trzykrotnie zwycięży w konkursie NAJAKTYWNIEJSZY UCZESTNIK zdobywa puchar na własność.

Warszawa 04.03.2010
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski

Regulamin Imprezy UCZESTNICY-ORGANIZATOROM

Organizatorem turystyczno-nawigacyjnej imprezy z cyklu UCZESTNICY-ORGANIZATOROM
jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Impreza rozgrywana
jest o Puchar Przechodni Komisji.

1. Cel imprezy.
Celem imprezy jest integracja działaczy i zawodników Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej. Zaleca się, aby zgodnie z tradycją imprezy, jej organizację przeprowadził zwycięzca cyklu imprez CZTERY PORY ROKU poprzedniego sezonu.
2. Uczestnictwo.
Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot), która zgłosi organizatorowi
w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności.
Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej a kierowca obowiązany jest posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie od OC i NNW.
3. Klasyfikacja.
Główne trofeum, czyli Puchar Przechodni Komisji Nawigacji i Turystyki AP mogą zdobyć:
aktualni działacze KSPiT AP, byli działacze KSPiT AP, poprzedni zdobywcy tego pucharu oraz komandorzy poprzednich edycji imprezy. Dopuszcza się do udziału w jednej załodze dwóch pretendentów do Pucharu.
W imprezie zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość pkt. karnych.
W przypadku równej ilości pkt. decyduje lepszy wynik załogi - kolejno za: PKP-y, PKC, SZ.
4. Nagrody.
Puchar zostanie przyznany najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi, uprawnionemu do jego zdobycia. Uczestnik, który trzykrotnie zwycięży w imprezie „Uczestnicy – Organizatorom”, zdobywa puchar na własność.
5. Jury
W skład jury każdej imprezy cyklu wchodzi komandor imprezy i przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają protestom.

Warszawa 01.01.2010
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.