15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje
       Regulamin Koła Sportu Wirtualnego
1. Celem działalności Koła Sportu Wirtualnego (dalej zwanego Kołem) jest popularyzowanie wirtualnych sportów samochodowych, uprawianych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez uczestnictwo w zawodach krajowych i międzynarodowych oraz organizowanie zawodów.
3. Działalnością Koła kieruje Rada w składzie trzyosobowym, wyłaniana w głosowaniu jawnym przez członków Koła i kierowana przez przewodniczącego Rady.
4. Członkiem Koła może być każdy członek rzeczywisty Automobilklubu Polski (AP).
5. Do obowiązków członka Koła należy przestrzeganie statutu AP, aktywne uczestniczenie w działalności Koła, upowszechnianie pozytywnego wizerunku AP, pozyskiwanie nowych członków Koła, wspieranie innych członków koła w zakresie działalności Koła.
6. Członkowie Koła realizują cele jego działalności z użyciem własnego sprzętu i licencjonowanego oprogramowania komputerowego. Koło nie zapewnia swoim członkom sprzętu i oprogramowania komputerowego.
7. Na bazie Koła tworzony jest Wirtualny Rajdowy Team AP (WRT AP). W skład WRT AP wchodzą członkowie Koła oraz inne osoby zaakceptowane przez Radę Koła.
8. Reprezentanci WRT AP zobowiązani są do posiadania licencji i uczestnictwa w Wirtualnych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski oraz innych zawodach, w których prowadzona jest klasyfikacja zespołowa – szczególnie tych, do których zostali nominowani przez Radę Koła.
9. Reprezentanci WRT AP zobowiązani są do stosowania w screenshotach oraz on i off-boardach, jak również wszelkich innych publikowanych materiałach, jednolitego ubarwienia samochodów wraz ze wszystkimi elementami reklamowymi – w tym szczególnie nazwą i logo AP, według wzoru zatwierdzonego przez Radę Komisji Sportu AP. Indywidualne modyfikacje ubarwienia i stosowanych reklam/napisów podlegają wcześniejszemu zgłoszeniu i zatwierdzeniu przez Radę.
10. Członkowie Koła mają prawo do nagród honorowych w ramach prowadzonego w WRT AP współzawodnictwa.
       Regulamin V Pucharu i VII Mistrzostw AP WRT
1. V Puchar AP WRT 2016 (dalej: Puchar) organizowany jest przez członków teamu AP WRT we współpracy z portalem rajdów wirtualnych E-RAJDY.pl.
2. W ramach Pucharu prowadzone są VII Mistrzostwa AP WRT 2016 (dalej: Mistrzostwa).
3. Oba cykle rozgrywane są równolegle z odrębnymi klasyfikacjami.
4. W Pucharze mogą brać udział wszyscy polscy kierowcy – bez względu na przynależność zespołową - oraz kierowcy niezrzeszeni. W Mistrzostwach klasyfikowani są wyłącznie członkowie AP WRT.
5. W Pucharze prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa.
6. Puchar i Mistrzostwa składają się z 10 rund po 10 odcinków każda, rozgrywanych w cyklu miesięcznym (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień) w roku 2016 – w terminach podanych w kalendarzu. Rundy trwają tydzień: początek w poniedziałek o godzinie 0:01, a meta – w niedzielę o 23:59.
7. W każdej rundzie dopuszczona jest tylko jedna klasa. Wybór samochodu w klasie jest dowolny.
8. Każdej rudzie towarzyszyć będzie runda testowa (shakedown), obejmujący 2-3 odcinki z zastosowaniem pkt. 7.
9. Strefy serwisowe rozmieszczone są co 3-4 odcinki i wynoszą 30 minut. W rundach stosowany jest system Rally2 wynoszący na każdym odcinku 180 sekund. System Rally2 umożliwia kontynuowanie rajdu od najbliższej strefy serwisowej. Wymiana ogumienia oraz zmiana ustawień możliwa będzie w strefach serwisowych oraz poza nimi, jeśli organizator uzna to za stosowne. Opcja uszkodzeń samochodu będzie ustawiona na poziomie "Realistic".
10. Dopuszczalne są cięcia, przy zachowaniu zasady, która zakazuje omijania przeszkód trwałych (drzewa, beczki, szykany, skały, banery reklamowe, taśmy i płotki zabezpieczające, opony, itp.). Zabronione są skróty. Skrótem określa się co najmniej kilkusekundową, celową jazdę obok drogi wszystkimi kołami. Organizator Pucharu zastrzega sobie możliwość weryfikacji czystości przejazdu w przypadku czasu budzącego wątpliwości.
11. Tzw. requesty uwzględniane zostaną jedynie w przypadku "did not start to SS x". Organizator dołoży starań, aby requesty rozpatrywane były jak najszybciej – możliwie w terminie nie dłuższym niż 24 godziny. Dla usprawnienia ich rozpatrywania zaleca się poza zamieszczeniem requestu na serwerze RBR Czech wysłanie informacji na adres rbr_ap_wrt@poczta.fm.
12. Osobie zakładającej rajd na serwerze RBR Czech w sytuacji "did not start to SS x" zaliczony zostanie średni wynik punktowy z poprzednio rozegranych rund, a jeśli sytuacja taka zaistnieje w pierwszej rundzie – średni wynik zawodników, którzy ukończą tę rundę.
13. Na końcowy wynik rundy składa się łączny czas:
a) przejazdu,
b) kar za przekroczenie czasu stref serwisowych, cięcia, falstarty, "czerwone ekrany",
c) kar wynikających z Rally2,
14. Punktacja w rundach:
a) Punkty będą przyznawane tylko zawodnikom którzy ukończą daną rundę Puchar/Mistrzostw;
tzn. jeśli rajd ukończy 50-ciu zawodników , to 50 zawodnik – uzyska 2 punkty.; 49 – 4 punkty., a 1 w klasyfikacji 100 punktów;
b)  W przypadku uzyskania jednakowego czasu łącznego na mecie rundy przez dwóch lub więcej zawodników wszyscy oni zdobywają liczbę punktów odpowiednią dla zajętego ex aequo miejsca,
c) Dodatkowo punktowany będzie ostatni OS tzw. Power Stage, gdzie pierwsi trzej zawodnicy otrzymają odpowiednio: 1miejsce na odcinku-3pkt, 2miejsce na odcinku-2pkt, 3 miejsce na odcinku-1pkt,
d) Zawodnik otrzymuje punkty tylko według pkt. 14.a) lub b) i c).
15. W Pucharze prowadzona jest również klasyfikacja zespołów. Za wynik zespołu w rundzie przyjmuje się sumę punktów zdobytych przez 2 najlepszych reprezentantów zespołu. Przynależność zawodnika do zespołu ustalana jest po zakończeniu rundy na podstawie aktualnej informacji na portalu RBR Czech. Wynik zawodnika zaliczony do wyniku zespołu może być jedynie wówczas, gdy zawodnik należał do zespołu przez cały czas trwania rundy. Dopuszcza się zmianę przynależności do zespołów w okresie pomiędzy rundami, co nie wpływa na klasyfikację zespołową wcześniej rozegranych rund. W klasyfikacji zespołowej wszyscy kierowcy niezrzeszeni, którzy nie zgłoszą sprzeciwu, traktowani będą jako odrębny zespół. W przypadku zajęcia przez ten zespół miejsca na podium w końcowej klasyfikacji za jego menedżera uznany zostanie najwyżej sklasyfikowany po ostatniej rundzie niezrzeszony kierowca.
16. Zabroniony jest start z więcej niż jednego konta/profilu na RBR Czech. Każdy stwierdzony przypadek złamania tego postanowienia będzie karany wykluczeniem z rozgrywek.
17. Publikowane będą klasyfikacje po rozegranych rundach. Poczynając od drugiej rundy w klasyfikacji indywidualnej odrzucany będzie najgorszy wynik punktowy każdego kierowcy, co oznacza, że w klasyfikacji końcowej kierowcy, którzy nie wystartują w przynajmniej dwóch rundach, sklasyfikowani zostaną ex aequo na ostatnim miejscu z zerowym dorobkiem punktowym.
18. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji indywidualnej Pucharu oraz Mistrzostw otrzymają nagrody honorowe w postaci pucharów ufundowanych przez Automobilklub Polski. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilku zawodników na miejscach I - III o kolejności decyduje większa liczba wyższych wyników punktowych w rundach. Miejsce IV i następne – w przypadku równej liczby punktów - przyznawane będą ex aequo.
19. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji zespołowej w Pucharze nagrodzeni zostaną nagrodami honorowymi, ufundowanymi przez Automobilklub Polski. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilka zespołów na miejscach I - III o kolejności decyduje większa liczba wyższych wyników punktowych w rundach, a dalsze miejsca przyznawane są ex aequo. Nagrody wysłane zostaną na adres pocztowy menedżera zespołu.
20. ZSS Pucharu stanowi Rada Koła Sportu Wirtualnego przy Komisji Sportu Automobilklubu Polski. Wszelkie protesty, które można zgłaszać w odpowiednim wątku na forum E-RAJDY.pl, sporne kwestie oraz sytuacje nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozpatruje ZSS, którego postanowienia są nieodwołalne. W szczególności dotyczy to weryfikacji punktacji, anulowania rundy bądź jej powtórzenia, itp. Zawodnikowi przysługuje możliwość złożenia protestu po zakończeniu rajdu, za kary nakładane automatycznie przez plug-in RBR Czech, poprzez wpis na Forum Pucharu/Mistrzostw oraz na wysłaniu na serwer plug-inu powtórki z danego odcinka.
21. Jakiekolwiek nieetyczne zachowanie związane z niniejszymi rozgrywkami wyrażone w dowolnej formie i dowolnym miejscu może być ukarane przez ZSS karą odsunięcia od udziału w kolejnej rundzie. Powtórne tego typu zdarzenie może skutkować usunięciem z rozgrywek.
22. Wszelkie informacje związane z rozgrywkami będą publikowane w dedykowanym wątku na forum portalu E-RAJDY.pl oraz na stronie Automobilklubu Polski w sekcji: Sport Samochodowy / Koło Sportu Wirtualnego.
23. Wystartowanie choćby w jednej rundzie rozgrywek stanowi poświadczenie zaznajomienia się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
24. Osoby funkcyjne:
dobór odcinków i klas – Mateusz "Mati" Ruciński,
zakładanie rajdów i rozpatrywanie requestów – Łukasz Szpiech,
prowadzenie klasyfikacji – Mateusz Ruciński,
kontakty z zawodnikami i oprawa graficzna – Tomasz "Tomcar" Rajewski,
relacje – Mateusz "Mati" Ruciński i Daniel Wojtczak
       Zasady nominacji członków teamu AP WRT do rozgrywek pucharowych
(dotyczy rozgrywek, w których jest prowadzona klasyfikacja teamów)

1. Nominacje dokonywane są w wyniku głosowania członków Rady Koła Sportu Wirtualnego (KSW) Automobilklubu Polski. Nominacje dotyczą zawodników posiadających wymaganą w danym cyklu rozgrywek licencję. Wyniki głosowania nie są udostępniane pozostałym członkom teamu.
2. Procedura nominowania uwzględnia:
a) maksymalne wykorzystanie możliwej liczby nominacji,
b) stworzenie szans na maksymalny wynik teamu,
c) możliwie równomierne obsadzenie wszystkich klas dopuszczonych w danym cyklu
rozgrywek,
d) zasady rywalizacji w klasach (w każdym cyklu rozgrywek oddzielnie), w których jest więcej
chętnych i uprawnionych niż przewidzianych regulaminem miejsc dla teamu,
e) preferencje członków teamu.
3. W głosowaniu członkowie Rady KSW typują w każdej klasie o jednego pretendenta do nominacji więcej, niż jest przewidzianych miejsc – w kolejności uwzględniającej pierwszeństwo do nominacji. Ostatni wytypowany przez członka KSW pretendent w klasie w danej rundzie cyklu uzyskuje 1 pkt, a każdy poprzedni – o jeden punkt więcej. Zsumowane punkty uzyskane w głosowaniu przez pretendentów są podstawą do nominacji. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów Rada KSW rozstrzyga nominacje w drodze uzgodnień.
4. Po ogłoszeniu nominacji, a przed zamknięciem listy nominacji, zawodnik, który nie może/nie chce być nominowany/wystartować w rajdzie powinien zgłosić ten fakt do managera teamu.
5. Zawodnicy, którzy bez zgłoszenia, o którym mówi pkt. 4, nie wystartowali - mimo nominacji – w jednej lub więcej kolejnych rundach danego cyklu, mogą być odsunięci od nominacji na jedną lub więcej rund danego cyklu, a w skrajnych przypadkach – wykluczeni z teamu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rada KSW po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zainteresowanych zawodników.
6. Od sytuacji opisanych w pkt. 4 zawodnikowi przysługuje prawo złożenia do menagera teamu wyjaśnienia, po rozpatrzeniu którego menager podejmuje nieodwołalną decyzję. Menagerowi przysługuje prawo konsultacji z pozostałymi członkami Rady KSW.

       Regulamin klasyfikacji "Lider AP WRT 2015"
Klasyfikacja obejmuje:
a. zawodników, którzy byli nieprzerwanie członkami teamu w danym roku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia.
b. zawodników, którzy wstąpili do teamu w danym roku i pozostali w nim nieprzerwanie od dnia wstąpienia do 31 grudnia tego roku.
2. Klasyfikacja obejmuje wyniki zawodników wymienionych w p. 1 startujących w cyklach imprez objętych systemem nominacji, w których prowadzi się klasyfikację drużynową.
3. Podstawą klasyfikacji są miejsca zajmowane w klasyfikacji indywidualnej wśród zawodników nominowanych w klasach zaliczanych w danym cyklu do klasyfikacji zespołowej w rajdach określonych w p. 2.
4. Punkty w klasyfikacji obliczane są według wzoru:
punkty = ((liczba punktowanych miejsc w klasie) – (miejsce zajęte przez zawodnika w klasie) + 1) / (liczba punktowanych miejsc w klasie).
5. Zawodnicy nie nominowani w rajdzie uzyskują punkty jakie zdobyliby w klasie, gdyby byli nominowani. Nie wpływa to na punktację zawodników nominowanych.
6. Zawodnicy startujący w klasach nie zaliczanych do klasyfikacji zespołowej danego cyklu rozgrywek uzyskują 50% punktów obliczonych według pkt. 4.
7. Wynik punktowy zaokrąglany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. W klasyfikacji brane są pod uwagę wyniki uzyskane w okresie 1 stycznia – 31 grudnia danego roku.
9. Klasyfikacja będzie aktualizowana i publikowana po każdym rajdzie, w którym prowadzony jest system nominacji.
10. Liderem zostanie ten z członków teamu, który w określonym w pkt. 7 okresie zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wedłu pkt. 4. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników na miejscach I – III o kolejności decydować będzie większa liczba lepszych wyników punktowych obliczonych według pkt. 4. Pozostałe miejsca przyznawane będą ex aequo.
11. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji końcowej otrzymają nagrody honorowe, ufundowane przez sponsora teamu.
© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.